GDPR

Posted on 25-10-2021 , by: admin , in , 0 Comments

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: HO-ST, s.r.o.

Sídlo: Pri Teleku 1626/13, 040 18 Košice, SR

IČO: 36572152

DIČ: 2021735540

IČ DPH: SK2021735540

Web: www.ho-st.sk

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14113/V

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: Ing.Roman Hodorovský

Telefón: 0904 500 240

Mail: info@ho-st.sk

Prevádzka:

Názov prevádzky: HO-ST, s.r.o.

Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice, SR


Spoločnosť HO-ST, s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá na ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:
Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa
Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, dodacia adresa firmy, telefónne
číslo, e-mailová adresa, bankový účet.

Účel spracovania vašich osobných údajov
Osobné údaje spracovávame za účelom vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, plnenie
zmluvy. Súhlas poskytnutý na marketingové účely a obchodné aktivity je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na
to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu
vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.


Zdroj vašich osobných údajov
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás, poprípade z verejne dostupných
zdrojov (ORSR, ŽRSR, FinStat). Tieto osobné údaje ste zadali na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších
dokumentoch pri následnej komunikácií.


Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje
Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve
a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená
posledná faktúra). Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od
udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje
vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.


Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Budú spracované výhradne v sídle spoločnosti a pre účely
našej spoločnosti.


Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana
je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:


Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj
zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania
osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu
osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k
automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.


Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú, alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k
informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať
sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či
dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných
údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných
osobných údajov.


Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím,
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.


Právo na výmaz
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá
takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť HO-ST, s.r.o. má
povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.


Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte
osobné údaje blokovať.


Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v
zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné
významné prekážky.


Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo
odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.


Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


Kde môžete práva uplatniť?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 904 500 240, mailom:
info@ho-st.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu:
HO-ST, s.r.o, Pri Teleku 13, 040 18 Košice.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť
na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.


Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete
kedykoľvek odvolať.


Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
– Kto odvolanie podáva. Pre nutnosť identifikácie uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a
dátum narodenia. V prípade právneho subjektu: názov, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, poprípade iný
identifikátor.
– Komu odvolanie podávate.
– Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.
– Váš vlastnoručný podpis.


Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
– Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby
sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie musí byť vlastnoručne podpísané.
– Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti.


HO-ST, s.r.o
Pri Teleku 13
040 18 Košice